Mountain West Basketball: Championship Week Bracket -ennusteet (2023)

raha

Kirjaudu sisään

Mail

Kirjaudu sisäännähdäksesi sähköpostisi

(Video) KOAT 7 Sports live from the Mountain West Conference Tournament
 • Raha
 • Minun rahani
 • Koronaviirus
 • Artikkelit ja opetusohjelmat
 • Uutiset
 • Ura
 • Suunnittelu
 • Kuluttajat
 • Matkustaa
 • Sijoittaminen
 • Eläkkeelle siirtyminen
   {promoMarkup}{notifMarkup}

  {notificationCenterNavMsg}

  ',panelEmptyTemplate='

 • {emptyPanelMsg}

 • ',panelErrorTemplate='

  {errorMsg}

  ',panelParentTemplate='

  ',notifOnboardPromoTemplate='

 • Mountain West Basketball: Championship Week Bracket -ennusteet (3)

  (Video) Fresno State to Represent Mountain West in 2013 NCAA Women's Basketball Championship

  {notifOnboardMsg}

 • ',EXPANDED_PANEL="expanded_panel",ERROR_PANEL="error_panel",NotificationView=function(){function e(n,t){classCallCheck(this,e);var i=this;i._config=n,i._panelNode= null,i._store=t}return createClass(e,[{avain:"_generatePanelMarkup",arvo:funktio(e,n){var t=this._config,i=void 0,o=void 0;"määrittämätön" !=ikkunan tyyppi&&(i=ikkuna.Ilmoitus&&"default"===ikkuna.Notification.permission,o=t.promos.bypassEligibleClassCheck||hasClass(document.body,t.promos.eligibleBodyClass));var s=t. promos.enableNotifOnboard&&i&&o?notifOnboardPromoTemplate:"";if(s){var r=t.promos.showYahooLogo?"":"yns-no-logo";s=s.replace("{notifOnboardBtnLabel}",t.promos. notifOnboardBtnLabel).replace("{notifOnboardMsg}",t.promos.notifOnboardMsg).replace("{subscriptionTopic}",t.promos.subscriptionTopic).replace("{noLogoClass}",r).replace("{promoLogo} ",t.promos.promoLogo)}var a=n.newCount>t.panel.maxCount?n.newCount:"",c=t.panel.notificationCenterPath,l=c?"":constants.panelHideElement,d= t.panel.headerMsg?"":" "+constants.panelHideElement,u=c?constants.panelPaddingBtm:"",p=void 0;n.count?p=n.markup:p=panelEmptyTemplate.replace("{ emptyPanelMsg}",t.panel.emptyPanelMsg);return e=e.replace("{notifMarkup}",p).replace("{promoMarkup}",s).replace("{hideClass}",l).replace ("{notifCenterLink}",c).replace("{paddingClass}",u).replace("{headerMsg}",t.panel.headerMsg).replace("{hideHeaderClass}",d).replace(/ {notificationCenterNavMsg}/g,t.panel.notificationCenterNavMsg).replace(/{newCount}/g,a)}},{avain:"render",arvo:funktio(e,n){var t=this;if( t._panelNode){var i=void 0,o=t._panelNode,s=void 0,r=void 0;switch(e){case EXPANDED_PANEL:i=panelTemplate,r=t._store.getNotifications(),s =t._generatePanelMarkup(i,r),o.innerHTML=s;break;case ERROR_PANEL:s=(i=panelErrorTemplate).replace("{errorMsg}",t._config.panel.errorMsg),o.innerHTML= s}n&&n()}else n&&n(uusi Virhe("Ei paneelin ylätasoa"))}},{key:"createPanelParentNode",value:function(e){e&&(e.innerHTML=panelParentTemplate,this._panelNode=asiakirja. getElementById(constants.panelNodeId))}},{avain:"updateBadgeNode",arvo:funktio(e){if(e){var n=this._store.getNotifications().newCount,t=this._config.badge. maxCount;if(n){var i=n>t?t+"+":n;e.innerHTML=i}else e.innerHTML=""}}},{key:"addStyles",value:function(e ){if(e&&"undefined"!=ikkunan tyyppi){var n=document.getElementById(this._config.panel.styleTagId);n||((n=document.createElement("tyyli")).type=" text/css",n.id=this._config.panel.styleTagId,n.innerText=e,document.head.appendChild(n))}}}]),e}(),EXPANDED_PANEL$1="laajennettu_paneeli", ERROR_PANEL$1="error_panel",PanelController=function(){function e(n,t,i){classCallCheck(this,e);var o=this;o._store=t,o._view=i,o._config =n;var s=o._config.panel;o._panelParentNode=document.querySelector(s.parentSelector),o._badgeNode=o._config.badge.selector&&document.querySelector(o._config.badge.selector),o. _indicatorNode=s.indicatorSelector&&document.querySelector(s.indicatorSelector)}return createClass(e,[{key:"createPanelParentNode",value:function(){this._view.createPanelParentNode(this._panelParentNode),documentyd. (constants.panelNodeId)}},{avain:"refreshPanelNode",arvo:funktio(e,n){var t=this;addClass(t._notifPanelNode,constants.panelLoading),t._store.fetchNotifications(e,(function) (e,i){var o=window.wafer&&window.wafer.base;o&&o.destroy(t._notifPanelNode),e?t._notifPanelNode.innerHTML||(t._view.render(ERROR_PANEL$1),addClass(t. _notifPanelNode,constants.panelLoading)):(t._view.render(EXPANDED_PANEL$1),t._view.updateBadgeNode(t._badgeNode),t._showBadge(),t._showIndicator(),t._view.addStyles(i. css)),removeClass(t._notifPanelNode,constants.panelLoading),o&&o.sync(t._notifPanelNode.parentNode),n&&n(e,i)}))}},{key:"resetBadge",arvo:function() {var e=this;e._store.resetNewCount(),e._view.updateBadgeNode(e._badgeNode),addClass(e._badgeNode,e._config.badge.hideClass)}},{key:"_showIndicator",arvo :function(){this._indicatorNode&&(this._store.getNotifications().newCount?addClass(this._indicatorNode,this._config.panel.indicatorClass):removeClass(this._indicatorNode,this._config.panel.)indicator.panel. },{key:"_showBadge",value:function(){var e=this;e._store.getNotifications().newCount?removeClass(e._badgeNode,e._config.badge.hideClass):addClass(e._badgeNode ,e._config.badge.hideClass)}}]),e}(),config={promos:{eligibleBodyClass:"display-push-promos",enableNotifOnboard:!0,bypassEligibleClassCheck:!1,notifOnboardBtnLabel:"Ilmoita minulle ",notifOnboardMsg:"Saat ilmoituksia tuoreista uutisista ja tärkeimmistä uutisista",promoLogo:"https://s.yimg.com/cv/apiv2/ae/news/circle_bell.png",showYahooLogo:!0,subscriptionTopic:"gondor_homerun_news "}, badge:{hideClass:"",maxCount:5,selector:""},paneeli:{emptyPanelMsg:"Sinulla ei ole uusia ilmoituksia.",errorMsg:"",headerMsg:"Ilmoitukset",imageTag:"img :40x40|2|80",indicatorClass:"yns-indicator",indicatorSelector:null,maxCount:6,notificationCenterNavMsg:"Näytä kaikki {newCount} ilmoitusta",notificationCenterPath:"",ilmoitustyypit:"",parentSelector:null,styleTagId :"notificationStyles",teema:"default"},service:{attemptCount:1,ttemptDelay:2,url:null,resetUrl:null,isRMP:!1,responseType:"json",timeout:1500}},Main= function(){function e(n){classCallCheck(this,e);var t=this;t.config=t._parseConfig(n),t._validateRequiredConfigs()&&(t._request=new NotificationRequest(t.config) ),t._store=new NotificationStore(t.config,t._request),t._view=new NotificationView(t.config,t._store),t._panelController=new PanelController(t.config,t._store,t ._view),t._panelController.createPanelParentNode(),t._assignHelperMethods())}return createClass(e,[{key:"_parseConfig",value:function(e){var n={};for(var t in objectAssign(n,config),n)if(n.hasOwnProperty(t)){var i=n[t],o=e[t];"object"===(void 0===i?undefined ":_typeof(i))?objectAssign(i,o):n[t]=e[t]}return n}},{key:"_validateRequiredConfigs",value:function(){var e=this.config; return!(!e.panel.parentSelector||!e.service.url)}},{key:"_assignHelperMethods",value:function(){var e=this;e.helpers={refreshPanelNode:e._panelController. refreshPanelNode.bind(e._panelController),resetBadge:e._panelController.resetBadge.bind(e._panelController),resetIndicator:function(){removeClass(e._panelController._indicatorNode,e.config.panel.indicator}}}Class ]),e}(),notificationClient_module_min=Main,notificationClient={NotificationClient:notificationClient_module_min},CONSUMPTION_STORAGE_KEY="lnct",NotifClient=function(){funktio e(){var e,n;this.personalized=!1,this .ybarElem=document.getElementById("ybar"),this.partnerClasses=null===(n=null===(e=this.ybarElem)||void 0===e?void 0:e.className) ||void 0===n?void 0:n.match(/ybar-variant-([a-z]*)/),this.client=new notificationClient.NotificationClient(this.getConfig())}return e.prototype .refreshPanel=function(){var e,n,t,i=this,o={lastUpdate:this.getTimeStamp()||this.setTimeStamp(),loadInHpViewer:!0,includePersonalized:this.personalized},s= (nolla===(e=window.YAHOO)||void 0===e?void 0:e.context)||(null===(n=window.Af)||void 0===n ?void 0:n.context)||{};palauta s.region&&s.lang&&(o.lang=s.lang,o.region=s.region),(null===(t=this.partnerClasses)| |void 0===t?void 0:t.length)&&(o.partner=this.partnerClasses[1]),new Promise((function(e,n){i.client.helpers.refreshPanelNode({matrixParams) :o},(function(t,i){t&&(logError("Ilmoituksen päivitysvirhe:",t),n(t)),e(i)}))}))},e.prototype.resetBadge= function(){this.client.helpers.resetBadge(),this.setTimeStamp()},e.prototype.getConfig=function(){var e,n,t,i,o,s={promos:{eligibleBodyClass: "display-push-promos",enableNotifOnboard:!0},merkki:{valitsin:"#notif-badge",hideClass:"ybar-notification-hidden"},paneeli:{emptyPanelMsg:"Sinulla ei ole uusia ilmoituksia." ,errorMsg:"Tarkista myöhemmin uudelleen.",headerMsg:"Ilmoitukset",maxCount:5,parentSelector:"#ybarNotificationBody",notificationTypes:"breakingNews"},service:{url:"/tdv2_fp/api/resurssi/Ilmoitushistoria. getHistory",isRMP:!1}},r=document.getElementById("ilmoitussäilö"),a=null===(e=null==r?void 0:r.dataset)||void 0== =e?void 0:e.config,c={};if(a){"att"===(null===(n=this.partnerClasses)||void 0===n?void 0: n[1])&&(s.promos.showYahooLogo=!1);kokeile{var l=JSON.parse(a);c=__assign({},l),this.personalized=1===l.personalize }catch(e){logError("Notifications config parsing error",e)}r&&delete r.dataset.config}var d=this.mergeConfigs(s,c);return(null===(t=this.partnerClasses) ||void 0===t?void 0:t.length)&&"yahoo"!==(null===(i=this.partnerClasses)||void 0===i?void 0:i[1 ])&&(null===(o=d.promos)||void 0===o?void 0:o.subscriptionTopic)&&delete d.promos.subscriptionTopic,d},e.prototype.mergeConfigs=function(e ,n){var t=__assign({},e);for(muut i in e)t[i]=__assign(__assign({},e[i]),n[i]);palautus t}, e.prototype.getTimeStamp=function(){var e;return null===(e=window.localStorage)||void 0===e?void 0:e.getItem(CONSUMPTION_STORAGE_KEY)},e.prototype.setTimeStamp =function(){var e,n=""+Math.floor((new Date).getTime()/1e3);return null===(e=window.localStorage)||void 0===e| |e.setItem(CONSUMPTION_STORAGE_KEY,n),n},e}();new NotifClient;var reInit=function(){new NotifClient},ybarRapid,ybarRapidInterval,ybarRapidErrMsg="",beaconQueue=[],noop=function( ){},logRapidError=function(){window.removeEventListener("beforeunload",logRapidError),""!==ybarRapidErrMsg&&logError("Nopeaa ei löydy sivulta",uusi Error(ybarRapidErrMsg))}, Spaceid=Rapidfunction(With) {var n=void 0;if(e&&e.length>0)for(var t=0;t

  0){if(ybarRapid.addModules(o,!1,i),beaconQueue.length>0)for(e=0;e90&&fireImageBeacon("performance",e)}catch(e){}}),1e3)}))},measureInit=measure("ybar-init");initYbar(),measureInit.stop(),initPerformanceMetricsBeaconListener(), initRapid(),initErrorBeaconListener();var selected$1="_yb_1emv3",Css$9={"right-item":"_yb_5gsz1",selected:selected$1,"ybar-mod-topnavigation":"_yb_n7tvm","ybar- mod-topnavigation-teaser-imp":"_yb_7ahee"},DOCUMENT_NODE_TYPE=9;if("undefined"!=elementin tyyppi&&!Element.prototype.matches){var proto=Element.prototype;proto.matches=proto.matchesSelector| |proto.mozMatchesSelector||proto.msMatchesSelector||proto.oMatchesSelector||proto.webkitMatchesSelector}funktio lähin(e,n){for(;e&&e.nodeType!==DOCUMENT_SODE_TYPE;){if("function"==tyyppi .matches&&e.matches(n))return e;e=e.parentNode}}var closest_1=closest;function _delegate(e,n,t,i,o){var s=listener.apply(this,arguments);return e.addEventListener(t,s,o),{destroy:function(){e.removeEventListener(t,s,o)}}}funktion delegate(e,n,t,i,o){return"function"= =e.addEventListener-tyyppi document.querySelectorAll(e)),Array.prototype.map.call(e,(funktio(e){return _delegate(e,n,t,i,o)})))}funktion kuuntelija(e,n,t ,i){palautusfunktio(t){t.delegateTarget=lähin_1(t.target,n),t.delegateTarget&&i.call(e,t)}}var delegate_1=delegate,ListNode=function(e){this.data =e,this.next=null,this.prev=null},LinkedList=function(){funktio e(){this.head=null,this.tail=null}return e.prototype.push=function(e) {var n=new ListNode(e);return this.head?this.tail?(n.prev=this.tail,this.tail.next=n,this.tail=n):(this.tail=n, this.tail.prev=this.head,this.head.next=this.tail):(this.head=n,n.next=this.tail),n},e.prototype.size=function(){ for(var e=0,n=this.head;n;)e+=1,n=n.next;return e},e.prototype.getHead=function(){return this.head},e.prototype. getTail=function(){return this.tail},e.prototype.get=function(e){if(e>=this.size())return null;for(var n=0,t=this.head; (null==t?void 0:t.next)&&n0&&Array.prototype.forEach.call(e,(function(e){e.onerror=function(){e.onerror=null,e.style.display="none"}}))},fixLogoOutline=function(e,n){e&&(hideOutlineOnMouseDown("#ybar-logo","#ybar-logo",n),n.onDestroy((function(){e.classList.remove("ybar-show-outline"),e.classList.remove("ybar-hide-outline")})))},logoClick=function(e,n){n&&e.addElementListener(n,"click",(function(){e.triggerEvent("logo-click")}))},init$3=function(e,n){n.logoImages&&hideLogosOnError(n.logoImages),n.wrapper&&(fixLogoOutline(n.wrapper,e),logoClick(e,n.wrapper))};initModule("ybar-mod-logo",(function(e){var n={wrapper:document.getElementById("ybar-logo"),logoImages:document.querySelectorAll(".".concat(Css$6["logo-image"]))};init$3(e,n)}));var overlay="_yb_1qvdb",tooltip="_yb_fsneg",tooltip__text="_yb_1dy5t",tooltip__voice="_yb_1nnh7",tooltip__web="_yb_6wzok",dark="_yb_1oang",darker="_yb_ioe4l",light="_yb_gmc3t",midnight60="_yb_aqc2u",Css$5={"dropdown-open":"_yb_3zjc2","merchant-is-selected":"_yb_ee6xo",overlay:overlay,"selected-merchant-clear-button":"_yb_nom6l","shops-buttons":"_yb_1eeps","styled-select":"_yb_1pwnj",tooltip:tooltip,"tooltip--show":"_yb_7brwc",tooltip__text:tooltip__text,tooltip__voice:tooltip__voice,tooltip__web:tooltip__web,dark:dark,darker:darker,light:light,midnight60:midnight60},range=function(e,n){var t=Math.max(e,n),i=Math.min(e,n),o=Math.abs(t-i);return __spreadArray([],__read(new Array(o+1)),!1).map((function(e,n){return i+n}))},openSearchOverlay=function(e,n,t){var i=e.getConfig().bucketConfig,o=(void 0===i?{}:i).enable_search_ui,s=void 0!==o&&o;if(n.ybar){n.ybar.classList.add("ybar-searchbox-assist-fullscreen"),document.documentElement.classList.add("ybar-overlay"),document.body.classList.add("ybar-overlay-noscroll");beaconClick("ybar","websrch","",{elm:"expand",subsec:"searchbox",itc:"1"}),setTimeout((function(){n.searchInput instanceof HTMLInputElement&&(t&&(n.searchInput.value=t),n.searchInput.focus(),s&&n.searchInput.click())}))}},closeSearchOverlay=function(e){var n;null===(n=e.ybar)||void 0===n||n.classList.remove("ybar-searchbox-assist-fullscreen"),document.documentElement.classList.remove("ybar-overlay"),document.body.classList.remove("ybar-overlay-noscroll"),e.searchInput instanceof HTMLInputElement&&(e.searchInput.value="",e.searchInput.blur())},initMweb=function(e,n){"smartphone"===e.getConfig().device&&(e.addElementListener(n.searchBoxPlaceholder,"click",(function(){openSearchOverlay(e,n)})),e.addElementListener(n.searchBoxPlaceholder,"keydown",(function(t){var i=t,o=i.keyCode,s=i.key,r=range(65,90),a=__spreadArray(__spreadArray([],__read(range(58,57)),!1),__read(range(96,105)),!1),c=__spreadArray(__spreadArray([],__read(r),!1),__read(a),!1).includes(o);(32===o||13===o||c)&&(t.preventDefault(),t.stopPropagation(),openSearchOverlay(e,n,c?s:""))})),n.searchBoxBackButton&&(e.addElementListener(n.searchBoxBackButton,"click",(function(e){e.stopPropagation(),closeSearchOverlay(n);beaconClick("ybar","back-close-srch","",{elm:"btn",subsec:"searchbox",itc:"1"})})),e.addElementListener(n.searchInput,"keyup",(function(e){e.stopPropagation();27===e.keyCode&&(e.stopPropagation(),closeSearchOverlay(n))}))),e.addEventListener("viewerClosed",(function(){closeSearchOverlay(n)})),e.onDestroy((function(){closeSearchOverlay(n)})))},Tooltip=function(){function e(e,n,t){n&&(this.ybar=e,this.elem=n,this.options=t,this.show=this.show.bind(this),this.hide=this.hide.bind(this),this.addEventListeners())}return Object.defineProperty(e.prototype,"tooltip",{get:function(){var e=this;return this.tooltipMarkup||(this.tooltipMarkup=this.createTooltip(),(this.options.tooltipParentElm||this.elem).appendChild(this.tooltipMarkup),this.ybar.onDestroy((function(){var n,t;null===(t=null===(n=e.tooltipMarkup)||void 0===n?void 0:n.parentNode)||void 0===t||t.removeChild(e.tooltipMarkup)}))),this.tooltipMarkup},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.show=function(){this.tooltip.classList.add(this.options.showClass)},e.prototype.hide=function(){this.tooltip.classList.remove(this.options.showClass)},e.prototype.addEventListeners=function(){this.ybar.addElementListener(this.elem,"mouseenter",this.show),this.ybar.addElementListener(this.elem,"focus",this.show),this.ybar.addElementListener(this.elem,"mouseleave",this.hide),this.ybar.addElementListener(this.elem,"blur",this.hide)},e.prototype.createTooltip=function(){var e=document.createElement("div");e.className=this.options.containerClass||"";var n=document.createElement("p");return n.textContent=this.options.label,n.className=this.options.textClass||"",e.appendChild(n),e},e}();createCommonjsModule((function(module){(function(){var __webpack_modules__={"./src/index.js":/*!**********************!*\ !*** ./src/index.js ***! \**********************/function(__unused_webpack_module,__unused_webpack_exports,__webpack_require__){eval("var I18n = __webpack_require__(/*! ./lib/I18n */ \"./src/lib/I18n.js\");\n\n(function (win, doc) {\n \"use strict\";\n\n var defaultConfig = {\n uiLang: 'en-US',\n speechLang: 'en-US',\n voiceButton: '#voice-btn',\n searchBox: {\n form: '#sf',\n input: '#yschsp',\n params: {\n fr: '',\n fr2: ''\n }\n },\n enable_voice_trending: false,\n trending: {\n market: \"en-us\"\n },\n ui: {\n speechOverlay: {\n disableBlur: false\n }\n },\n browsers: {\n edge: false\n }\n };\n\n function VoiceSearch(config) {\n var self = this;\n self.config = Object.assign(defaultConfig, config || {});\n self.i18n = new VoiceSearch.I18n({\n lang: self.config.uiLang\n });\n self.renderPermissionGuide(self);\n self.renderSpeechPanel(self);\n self.speechResult = '';\n self.noSpeech = true;\n self.isRecognitionStart = false;\n self.recognition = null;\n self.voiceButton = doc.querySelector(self.config.voiceButton);\n self.searchBoxForm = doc.querySelector(self.config.searchBox.form);\n self.searchBoxQuery = doc.querySelector(self.config.searchBox.input);\n self.speechPanel = doc.querySelector('#spch');\n self.speechButtonContainer = doc.querySelector('#spchbc');\n self.speechButton = doc.querySelector('#spchbc-btn');\n self.speechText = doc.querySelector('#spcht');\n self.speechOverlay = doc.getElementById('spch-overlay');\n self.retryLink = doc.querySelector('#spcht-retry');\n self.trending = doc.getElementById('spch-trending');\n self.trendingTerms = doc.getElementById('trending-terms');\n self.termSpans = doc.getElementsByClassName(\"trending-term\");\n self.closeButton = doc.querySelector('#spchx');\n self.startAudio = new Audio('https://s.yimg.com/pv/static/misc/voice-start-202105050733.wav');\n self.resultAudio = new Audio('https://s.yimg.com/pv/static/misc/voice-result-202105050733.wav');\n self.errorAudio = new Audio('https://s.yimg.com/pv/static/misc/voice-error-202105050733.wav');\n self.closeAudio = new Audio('https://s.yimg.com/pv/static/misc/voice-close-202105050733.wav');\n self.permissionGuide = doc.querySelector('#spchp');\n self.permissionGuideClose = doc.querySelector('#spchpx');\n self.permissionGuideTimer = null;\n\n self.onEscKeyDown = function (e) {\n if (e.code !== 'Escape') {\n return;\n }\n\n self.recognition.stop();\n self.sendBeacon('keybrd', 'voicesearch_cancel_esc'); // The clean up should put inside closePanel() instead of here,\n // or func won't be cleaned up if user close panel with btn or overlay\n\n self.closePanel(self);\n };\n\n if (self.isBrowserSupported()) {\n var SpeechRecognition = win.SpeechRecognition || win.webkitSpeechRecognition;\n var SpeechGrammarList = win.SpeechGrammarList || win.webkitSpeechGrammarList;\n var speechGrammar = '#JSGF V1.0;';\n self.recognition = new SpeechRecognition();\n var speechRecognitionList = new SpeechGrammarList();\n\n if (speechRecognitionList.addFromString) {\n speechRecognitionList.addFromString(speechGrammar, 1);\n }\n\n self.recognition.grammars = speechRecognitionList;\n self.recognition.continuous = false;\n self.recognition.lang = self.config.speechLang;\n self.recognition.interimResults = false;\n self.recognition.maxAlternatives = 1;\n /* Listeners */\n\n if (self.voiceButton) {\n self.voiceButton.onclick = function () {\n self.recognition.start();\n\n if (self.permissionGuideTimer) {\n win.clearTimeout(self.permissionGuideTimer);\n }\n\n self.permissionGuideTimer = win.setTimeout(function () {\n if (!self.isRecognitionStart) {\n self.showPermissionGuide(self);\n }\n }, 300); // Also close when pressing esc\n\n doc.addEventListener('keydown', self.onEscKeyDown);\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch');\n };\n }\n\n if (self.speechButton) {\n self.speechButton.onclick = function () {\n if (!self.isRecognitionStart) {\n self.recognition.start();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_panel_mic_restart');\n } else {\n self.recognition.stop();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_panel_mic_close');\n self.closePanel(self);\n }\n };\n }\n\n if (self.retryLink) {\n self.retryLink.onclick = function () {\n if (!self.isRecognitionStart) {\n self.recognition.start();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_panel_retry');\n }\n };\n }\n\n if (self.speechOverlay) {\n self.speechOverlay.onclick = function () {\n self.recognition.stop();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_cancel_outside');\n self.closePanel(self);\n };\n }\n\n if (self.closeButton) {\n self.closeButton.onclick = function\n /*event*/\n () {\n self.recognition.stop();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_cancel');\n self.closePanel(self);\n };\n }\n\n if (self.permissionGuideClose) {\n self.permissionGuideClose.onclick = function\n /*event*/\n () {\n self.recognition.stop();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_permission_close');\n self.closeAudio.play();\n self.hidePermissionGuide(self);\n };\n }\n /* Recognition Events */\n\n\n self.recognition.onresult = function (event) {\n // The SpeechRecognitionEvent results property returns a SpeechRecognitionResultList object\n // The SpeechRecognitionResultList object contains SpeechRecognitionResult objects.\n // It has a getter so it can be accessed like an array\n // The first [0] returns the SpeechRecognitionResult at the last position.\n // Each SpeechRecognitionResult object contains SpeechRecognitionAlternative objects that contain individual results.\n // These also have getters so they can be accessed like arrays.\n // The second [0] returns the SpeechRecognitionAlternative at position 0.\n // We then return the transcript property of the SpeechRecognitionAlternative object\n // console.log('Confidence: ' + event.results[0][0].confidence);\n self.speechResult = event.results[0][0].transcript;\n /* Punctuation Handling: Check last character and strip it if necessary */\n\n self.handlePunctuation(self);\n\n if (self.speechText) {\n self.speechText.innerText = self.speechResult;\n }\n\n if (self.searchBoxQuery) {\n self.searchBoxQuery.value = self.speechResult;\n }\n\n self.resultAudio.play();\n win.setTimeout(function () {\n if (self.speechPanel) {\n self.speechPanel.classList.remove(\"s2tb\");\n self.speechPanel.classList.add(\"s2tb-h\");\n }\n\n self.hideRetryLink(self);\n\n if (self.searchBoxForm) {\n var inputFr = self.searchBoxForm.querySelector('[name=fr]');\n var inputFr2 = self.searchBoxForm.querySelector('[name=fr2]');\n\n if (inputFr && self.config.searchBox && self.config.searchBox.params && self.config.searchBox.params.fr) {\n inputFr.value = config.searchBox.params.fr;\n inputFr.disabled = false; // for homepage case\n }\n\n if (inputFr2 && self.config.searchBox && self.config.searchBox.params && self.config.searchBox.params.fr2) {\n inputFr2.value = config.searchBox.params.fr2;\n inputFr2.disabled = false; // for homepage case\n }\n\n self.searchBoxForm.submit();\n }\n }, 1000);\n };\n\n self.recognition.onspeechstart = function\n /*event*/\n () {// Fired when speech starts\n };\n\n self.recognition.onspeechend = function () {\n // Fired when speech ends\n self.recognition.stop();\n };\n\n self.recognition.onerror = function\n /*event*/\n () {\n // console.log('Error occurred in recognition: ' + event.error);\n if (self.speechText) {\n self.speechText.innerText = self.i18n.t('search.voice.recognition_error');\n }\n\n self.hideTrending(self);\n self.showRetryLink(self);\n self.errorAudio.play();\n };\n\n self.recognition.onaudiostart = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when the user agent has started to capture audio.\n if (self.speechButtonContainer) {\n self.speechButtonContainer.classList.add(\"listening\");\n }\n };\n\n self.recognition.onaudioend = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when the user agent has finished capturing audio.\n if (self.speechButtonContainer) {\n self.speechButtonContainer.classList.remove(\"listening\");\n }\n };\n\n self.recognition.onsoundstart = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when any sound — recognisable speech or not — has been detected.\n self.hideTrending(self);\n self.noSpeech = false;\n\n if (self.speechButtonContainer) {\n self.speechButtonContainer.classList.remove(\"listening\");\n self.speechButtonContainer.classList.add(\"speaking\");\n }\n };\n\n self.recognition.onsoundend = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when no sound present\n if (self.speechButtonContainer) {\n self.speechButtonContainer.classList.remove(\"speaking\");\n }\n };\n\n self.recognition.onstart = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when the speech recognition service has begun listening\n self.recognitionInit(self);\n self.startRecognition(self);\n };\n\n self.recognition.onend = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when the speech recognition service has disconnected.\n self.isRecognitionStart = false;\n\n if (self.noSpeech == false && self.speechResult == '') {\n // No match: Fired when the speech recognition can't recognise speech\n if (self.speechText) {\n self.speechText.innerText = self.i18n.t('search.voice.recognition_nomatch');\n }\n\n self.hideTrending(self);\n self.showRetryLink(self);\n self.errorAudio.play();\n }\n }; // trigger onReady event when initialized\n\n\n if (document && document.dispatchEvent) {\n document.dispatchEvent(new Event('VOICE_JS_READY'));\n }\n }\n } // static members\n\n\n VoiceSearch.I18n = I18n; // instance members\n\n VoiceSearch.prototype.renderPermissionGuide = function (self) {\n var tmpl = \"\\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \".concat(self.i18n.t('search.voice.permission_title'), \"

  \\n

  \").concat(self.i18n.t('search.voice.permission_text'), \"

  \\n

  \\n

  \\n

  (Video) 2023 Big West Basketball Championships

  \\n \");\n var dom = new DOMParser().parseFromString(tmpl, 'text/html');\n document.body.appendChild(dom.body.children[0]);\n }; \n\n VoiceSearch.prototype.renderSpeechPanel = toiminto (itse) {\n var tmpl = \"\\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n\\n \\n\\n\\n\\n\\n

  \\n

  \\n

  \\n\\n\\n\".concat(self.i18n.t('search.voice.recognition_retry'), \"\\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  (Video) 2014 MW Women's Basketball Championship Bracket

  \\n\").concat(self.i18n.t('search.voice.trending_title'), \"\\n\\n

  \\n

  \\n

  \\n \");\n var dom = new DOMParser().parseFromString(tmpl, 'text/html');\n\n if (self && self.config && self.config.ui && self.config.ui.speechOverlay && self.config.ui.speechOverlay.disableBlur) {\n dom.body.children[0].classList.add('disable-blur-overlay');\n }\n\n document.body.appendChild(dom.body.children[0]);\n };\n\n VoiceSearch.prototype.isBrowserSupported = function () {\n var isSupported = false;\n var self = this;\n var isChromium = Boolean(window.chrome);\n var isIOSChrome = /CriOS/.test(window.navigator.userAgent);\n var isEdge = /Edg\\//.test(window.navigator.userAgent);\n var isLegacyEdge = /Edge\\//.test(window.navigator.userAgent);\n var isOpera = Boolean(window.opr);\n var isBrave = Boolean(window.navigator.brave);\n var browsers = [// chrome\n {\n checkEnabled: function checkEnabled() {\n return true;\n },\n checkBrowser: function checkBrowser() {\n return isChromium && !isIOSChrome && !isEdge && !isOpera && !isBrave;\n },\n checkAPI: function checkAPI() {\n return win && ('SpeechRecognition' in win || 'webkitSpeechRecognition' in win) && ('SpeechGrammarList' in win || 'webkitSpeechGrammarList' in win);\n }\n }, // edge\n {\n checkEnabled: function checkEnabled() {\n return self && self.config && self.config.browsers && self.config.browsers.edge;\n },\n checkBrowser: function checkBrowser() {\n return isChromium && isEdge && !isLegacyEdge;\n },\n checkAPI: function checkAPI() {\n return win && ('SpeechRecognition' in win || 'webkitSpeechRecognition' in win) && ('SpeechGrammarList' in win || 'webkitSpeechGrammarList' in win);\n }\n }];\n\n for (var b = 0; b < browsers.length; b++) {\n var browser = browsers[b];\n\n if (browser && browser.checkBrowser && browser.checkBrowser() && browser.checkEnabled && browser.checkEnabled(self) && browser.checkAPI && browser.checkAPI()) {\n isSupported = true;\n }\n }\n\n return isSupported;\n };\n\n VoiceSearch.prototype.recognitionInit = function (self) {\n // Initialize flags for checking whether user is speaking or not\n self.speechResult = '';\n self.noSpeech = true;\n self.isRecognitionStart = true;\n };\n\n VoiceSearch.prototype.showPermissionGuide = function (self) {\n if (self.permissionGuide) {\n self.permissionGuide.classList.remove(\"hide\");\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.hidePermissionGuide = function (self) {\n if (self.permissionGuide) {\n self.permissionGuide.classList.add(\"hide\");\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.getTrending = function (self) {\n // Call api for trending terms\n if (!self.config.enable_voice_trending || !self.trending) {\n return;\n }\n\n var url = \"https://api.search.yahoo.com/data/v3/search?appid=4d234a9d&market=\" + self.config.trending.market + \"&features=trending.voice\";\n self.ajaxReq(url, function (resBody) {\n if (!resBody || !resBody.response || !resBody.response.search || !resBody.response.search.results || !resBody.response.search.results[\"trending.voice\"]) {\n return;\n }\n\n var terms = resBody.response.search.results[\"trending.voice\"].data;\n self.showTrending(self, terms);\n });\n };\n\n VoiceSearch.prototype.showTrending = function (self, terms) {\n // params check\n if (!Array.isArray(terms) || terms.length < 3) {\n return;\n } // DOM check\n\n\n if (!self.trending || !self.termSpans || !self.termSpans[0]) {\n return;\n }\n\n var trendingLabel = '';\n trendingLabel += '\"' + terms[0].text + '\"' + ', ';\n trendingLabel += '\"' + terms[1].text + '\"' + ' ';\n trendingLabel += self.i18n.t('search.voice.trending_or') + ' ';\n trendingLabel += '\"' + terms[2].text + '\"';\n self.termSpans[0].innerText = trendingLabel;\n self.trending.classList.remove(\"hide\");\n };\n\n VoiceSearch.prototype.hideTrending = function (self) {\n if (!self.trending) {\n return;\n }\n\n self.trending.classList.add(\"hide\");\n };\n\n VoiceSearch.prototype.showRetryLink = function (self) {\n if (self.retryLink) {\n self.retryLink.innerText = self.i18n.t('search.voice.recognition_retry');\n self.retryLink.classList.remove(\"hide\");\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.hideRetryLink = function (self) {\n if (self.retryLink) {\n self.retryLink.classList.add(\"hide\");\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.startRecognition = function (self) {\n self.hidePermissionGuide(self);\n self.getTrending(self);\n self.startAudio.play();\n\n if (self.speechText) {\n self.speechText.innerText = self.i18n.t('search.voice.recognition_start');\n win.setTimeout(function () {\n self.speechText.innerText = self.i18n.t('search.voice.recognition_listening');\n }, 2000);\n }\n\n if (self.speechPanel) {\n self.speechPanel.classList.remove(\"s2tb-h\");\n self.speechPanel.classList.add(\"s2tb\");\n }\n\n self.hideRetryLink(self);\n };\n\n VoiceSearch.prototype.closePanel = function (self) {\n self.closeAudio.play();\n win.setTimeout(function () {\n if (self.speechPanel) {\n self.speechPanel.classList.remove(\"s2tb\");\n self.speechPanel.classList.add(\"s2tb-h\");\n }\n\n self.hideTrending(self);\n self.hideRetryLink(self); // clean up esc listener\n\n doc.removeEventListener('keydown', self.onEscKeyDown);\n }, 100);\n };\n\n VoiceSearch.prototype.handlePunctuation = function (self) {\n if (self.speechResult.length > 0) {\n var lastChar = self.speechResult.charAt(self.speechResult.length - 1);\n\n if (lastChar === '.' || lastChar === '?' || lastChar === '。' || lastChar === '?') {\n self.speechResult = self.speechResult.slice(0, -1);\n }\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.sendBeacon = function (actn, slk) {\n var ULT = win.YAHOO.ULT || {},\n SB = win.YAHOO.SB || {};\n\n if (ULT.beacon_click) {\n var trackParams = {\n _S: SB.config.i13n.spaceid,\n _I: SB.config.i13n.pvid,\n actn: actn,\n sec: 'search',\n slk: slk\n };\n win.YAHOO.ULT.beacon_click(trackParams);\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.ajaxReq = function (url, callback) {\n var DONE_STATE = XMLHttpRequest.DONE || 4; // for IE-compatibility\n\n var xhr = new XMLHttpRequest();\n var responseRaw;\n var response; // CORS request only for IE8/IE9\n\n if (doc.documentMode && doc.documentMode < 10) {\n var xdr = new win.XDomainRequest();\n\n xdr.onload = function () {\n try {\n response = JSON.parse(responseRaw);\n callback(response);\n } catch (err) {\n return;\n }\n };\n\n xhr.open('GET', url);\n xhr.send();\n return;\n } // CORS request for browers newer than IE9\n\n\n xhr.onreadystatechange = function () {\n if (xhr.readyState !== DONE_STATE) {\n return;\n } // handle ajax response\n\n\n switch (xhr.status) {\n case 200:\n responseRaw = xhr.responseText;\n\n try {\n response = JSON.parse(responseRaw);\n callback(response);\n } catch (err) {\n return;\n }\n\n break;\n\n default:\n // non-200 status code: retry or assume failure\n callback(response);\n break;\n }\n };\n\n xhr.open('GET', url, true);\n /* aync request */\n\n xhr.timeout = 10000;\n xhr.send();\n };\n\n if (!win.YAHOO) {\n win.YAHOO = {};\n }\n\n if (!win.YAHOO.Util) {\n win.YAHOO.Util = {};\n }\n\n win.YAHOO.Util.VoiceSearch = VoiceSearch;\n})(window, document);\n\n//# sourceURL=webpack://@vzmi/voicejs/./src/index.js?")},"./src/lib/I18n.js":/*!*************************!*\ !*** ./src/lib/I18n.js ***! \*************************/function(module,__unused_webpack_exports,__webpack_require__){eval("module.exports = function () {\n var LANG_LIST = __webpack_require__(/*! ./lang_list.json */ \"./src/lib/lang_list.json\");\n\n var DEFAULT_LANG = 'default';\n\n var isValidLang = function isValidLang(lang) {\n return LANG_LIST.indexOf(lang) !== -1;\n }; // convert language strings to key-value map\n\n\n var buildStrMap = function buildStrMap(langStrings) {\n return langStrings.reduce(function (strMap, item) {\n strMap[item.id] = item.defaultMessage;\n return strMap;\n }, {});\n };\n\n var I18n = function I18n(options) {\n // initialize\n this.lang = isValidLang(options && options.lang) ? options.lang : DEFAULT_LANG;\n }; // static members\n\n\n I18n.langMap = {};\n I18n.langMap[DEFAULT_LANG] = buildStrMap(__webpack_require__(/*! ../lang/strings.json */ \"./src/lang/strings.json\"));\n\n I18n.setLangMap = function (lang, strings) {\n if (lang && strings) {\n I18n.langMap[lang] = buildStrMap(strings);\n }\n }; // instance members\n\n\n I18n.prototype = {\n t: function t(id) {\n switch (true) {\n // look up target language\n case Boolean(I18n.langMap && I18n.langMap[this.lang] && I18n.langMap[this.lang][id]):\n return I18n.langMap[this.lang][id];\n // fallback to default strings\n\n case Boolean(I18n.langMap && I18n.langMap[DEFAULT_LANG] && I18n.langMap[DEFAULT_LANG][id]):\n return I18n.langMap[DEFAULT_LANG][id];\n\n default:\n return '';\n }\n }\n };\n return I18n;\n}();\n\n//# sourceURL=webpack://@vzmi/voicejs/./src/lib/I18n.js?")},"./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./node_modules/postcss-loader/dist/cjs.js!./src/index.css":/*!*******************************************************************************************************!*\ !*** ./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./node_modules/postcss-loader/dist/cjs.js!./src/index.css ***! \*******************************************************************************************************/function(module,__webpack_exports__,__webpack_require__){eval('__webpack_require__.r(__webpack_exports__);\n/* harmony import */ var _node_modules_css_loader_dist_runtime_api_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__ = __webpack_require__(/*! ../node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js */ "./node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js");\n/* harmony import */ var _node_modules_css_loader_dist_runtime_api_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(_node_modules_css_loader_dist_runtime_api_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__);\n// Imports\n\nvar ___CSS_LOADER_EXPORT___ = _node_modules_css_loader_dist_runtime_api_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___default()(function(i){return i[1]});\n// Module\n___CSS_LOADER_EXPORT___.push([module.id, "/* Sprites */\\n#spchp.permission-guide .guide .microphone .sprite,\\n#spchp .close-button,\\n#spch .close-button,\\n#spch .spchc .microphone,\\n#spch .spchc .speaking .microphone {\\n background-image: url(https://s.yimg.com/pv/static/img/voiceSearch1x-1620383531565.min.png);\\n background-repeat: no-repeat;\\n background-size: initial;\\n color: transparent;\\n}\\n/* Retina displays */\\n@media\\n only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2),\\n only screen and (min-device-pixel-ratio: 2),\\n only screen and (min-resolution: 192dpi),\\n only screen and (min-resolution: 2dppx) {\\n#spchp.permission-guide .guide .microphone .sprite,\\n#spchp .close-button,\\n#spch .close-button,\\n#spch .spchc .microphone,\\n#spch .spchc .speaking .microphone {\\n background-size: 41px 330px;\\n background-image: url(https://s.yimg.com/pv/static/img/voiceSearch2x-1620383531565.min.png)\\n}\\n }\\n\\n/* permission guide */\\n#spchp.permission-guide {\\n height: 100%;\\n width: 100%;\\n padding: 0;\\n opacity: 0.9;\\n background-color: #fff;\\n left: 0;\\n overflow: hidden;\\n position: fixed;\\n text-align: left;\\n top: 0;\\n z-index: 10000;\\n transition: visibility 0s linear 0.218s, background-color 0.218s;\\n}\\n#spchp.permission-guide .close-button {\\n background-position: 0 0;\\n width: 24px;\\n height: 24px;\\n border: none;\\n cursor: pointer;\\n right: 0;\\n margin: 20px;\\n padding: 0;\\n position: absolute;\\n top: 0;\\n z-index: 10;\\n opacity: 0.8;\\n }\\n#spchp.permission-guide .close-button:hover {\\n opacity: 1;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide {\\n margin: 191px 0 0 507px;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide .microphone {\\n height: 68px;\\n width: 52px;\\n border-right: 1px solid #232a31;\\n float: left;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide .microphone .sprite {\\n background-position: 0 -105px;\\n width: 28px;\\n height: 28px;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide .guide-text {\\n height: 68px;\\n margin-left: 24px;\\n float: left;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide .guide-text .title {\\n color: #232a31;\\n font-size: 32px;\\n font-family: HelveticaNeue-Bold;\\n line-height: 28px;\\n margin-bottom: 16px;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide .guide-text .text {\\n color: #232a31;\\n font-size: 16px;\\n line-height: 28px;\\n }\\n#spchp.permission-guide.hide {\\n display: none;\\n }\\n\\n/* speech panel */\\n#spch.spch {\\n background: #fff;\\n height: 100%;\\n left: 0;\\n opacity: 0;\\n overflow: hidden;\\n position: fixed;\\n text-align: left;\\n top: 0;\\n visibility: hidden;\\n width: 100%;\\n z-index: 10000;\\n transition: visibility 0s linear 0.218s, background-color 0.218s;\\n}\\n#spch.spch .close-button {\\n background-position: 0 0;\\n width: 24px;\\n height: 24px;\\n border: none;\\n cursor: pointer;\\n right: 0;\\n margin: 20px;\\n padding: 0;\\n position: absolute;\\n top: 0;\\n z-index: 10;\\n opacity: 0.8;\\n }\\n#spch.spch .close-button:hover {\\n opacity: 1;\\n }\\n#spch.spch .spchc {\\n display: block;\\n height: 97px;\\n pointer-events: none;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container {\\n width: 100%;\\n height: 100%;\\n opacity: 0.1;\\n pointer-events: none;\\n transition: opacity 0.318s ease-in;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .spch-control {\\n display: inline-block;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container {\\n float: left;\\n height: 91px;\\n overflow: hidden;\\n margin: 3px 0;\\n pointer-events: none;\\n width: calc(50% - 48.5px);\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container p {\\n display: table-cell;\\n vertical-align: middle;\\n width: 550px;\\n height: 97px;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container .spcht {\\n font-weight: normal;\\n color: #6e7780;\\n line-height: normal;\\n opacity: 0;\\n pointer-events: none;\\n text-align: left;\\n -webkit-font-smoothing: antialiased;\\n transition: opacity 0.1s ease-in, margin-left 0.5s ease-in, top 0s linear 0.218s;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container .spcht.hide {\\n display: none;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container #spcht-retry {\\n color: #0f69ff;\\n cursor: pointer;\\n pointer-events: auto;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container {\\n pointer-events: none;\\n position: relative;\\n transition: transform 0.218s, opacity 0.218s ease-in;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container .button {\\n background-color: #fff;\\n border: 1px solid #eee;\\n border-radius: 100%;\\n bottom: 0;\\n box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);\\n cursor: pointer;\\n display: inline-block;\\n left: 0;\\n opacity: 0;\\n pointer-events: none;\\n position: absolute;\\n right: 0;\\n top: 0;\\n transition: background-color 0.218s, border 0.218s, box-shadow 0.218s;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container .button .microphone {\\n background-position: 0 -24px;\\n width: 41px;\\n height: 41px;\\n left: 27px;\\n pointer-events: none;\\n position: absolute;\\n top: 27px;\\n transform: scale(1);\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.listening .ripple {\\n position: absolute;\\n width: 136px;\\n height: 136px;\\n z-index: -1;\\n left: 50%;\\n top: 50%;\\n opacity: 0;\\n margin: -70px 0 0 -70px;\\n border-radius: 100px;\\n -webkit-animation: ripple 3.3s infinite;\\n animation: ripple 3.3s infinite;\\n background-color: #fff !important;\\n border: 2px solid #e0e4e9;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.listening .ripple:nth-child(2) {\\n -webkit-animation-delay: 1.1s;\\n animation-delay: 1.1s;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.listening .ripple:nth-child(3) {\\n -webkit-animation-delay: 2.2s;\\n animation-delay: 2.2s;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .button {\\n background-color: #0f69ff;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .button .microphone {\\n background-position: 0 -65px;\\n width: 40px;\\n height: 40px;\\n pointer-events: none;\\n position: absolute;\\n transform: scale(1);\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .ripple {\\n background-size: 114px;\\n position: absolute;\\n width: 114px;\\n height: 114px;\\n z-index: -1;\\n left: 50%;\\n top: 50%;\\n margin: -57px 0 0 -57px;\\n -webkit-animation: speakingRipple1 2s infinite;\\n animation: speakingRipple1 2s infinite;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .ripple:nth-child(2) {\\n background-size: 123px;\\n width: 123px;\\n height: 123px;\\n margin: -62px 0 0 -62px;\\n -webkit-animation: speakingRipple2 2s infinite;\\n animation: speakingRipple2 2s infinite;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .ripple:nth-child(3) {\\n background-size: 136px;\\n width: 136px;\\n height: 136px;\\n margin: -68px 0 0 -68px;\\n -webkit-animation: speakingRipple3 2s infinite;\\n animation: speakingRipple3 2s infinite;\\n }\\n#spch.spch .spcho {\\n background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 99%);\\n display: block;\\n min-width: 100%;\\n text-align: center;\\n top: 145px;\\n padding-bottom: 71px;\\n pointer-events: auto;\\n }\\n#spch.spch .spcho #spch-trending {\\n -webkit-animation: fadeIn 1s forwards;\\n animation: fadeIn 1s forwards;\\n opacity: 0;\\n }\\n#spch.spch .spcho #spch-trending .trending {\\n color: #6e7780;\\n display: inline-block;\\n font-size: 16px;\\n }\\n#spch.spch .spcho #spch-trending #trending-label {\\n font-weight: bold;\\n margin: 5px 5px;\\n }\\n#spch.spch .spcho #spch-trending.hide {\\n display: none;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc, #spch.spch.s2tb-h .spchc {\\n background: #fff;\\n box-sizing: border-box;\\n box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.2);\\n height: auto;\\n margin: 0;\\n min-width: 100%;\\n overflow: hidden;\\n padding: 24px 115px;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container, #spch.spch.s2tb-h .spchc .inner-container {\\n opacity: 1;\\n transition: opacity 0.318s ease-in;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container .text-container, #spch.spch.s2tb-h .spchc .inner-container .text-container {\\n position: relative;\\n }\\n#spch.spch.s2tb {\\n background: rgba(255, 255, 255, 0);\\n opacity: 1;\\n visibility: visible;\\n transition-delay: 0s;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container .button-container {\\n transform: scale(1);\\n height: 97px;\\n right: 0;\\n top: 0;\\n width: 97px;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container .button-container .button {\\n opacity: 1;\\n pointer-events: auto;\\n position: absolute;\\n transform: scale(1);\\n transition-delay: 0;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container .text-container .spcht {\\n font-size: 24px;\\n margin-left: 0;\\n opacity: 1;\\n transition: opacity 0.5s ease-out, margin-left 0.5s ease-out;\\n }\\n#spch.spch.s2tb #spch-overlay {\\n -webkit-backdrop-filter: blur(10px);\\n backdrop-filter: blur(10px);\\n background-color: #fff;\\n height: 100%;\\n opacity: 0.9;\\n position: absolute;\\n top: 149px;\\n\\n /* spchc\'s height */\\n width: 100%;\\n }\\n#spch.spch.disable-blur-overlay #spch-overlay {\\n background-color: transparent;\\n -webkit-backdrop-filter: none;\\n backdrop-filter: none;\\n }\\n#spch.spch.disable-blur-overlay .spcho {\\n height: 27px;\\n padding-bottom: 20px;\\n background: #fff;\\n background-image: none;\\n box-shadow: 0 8px 6px -6px rgb(0 0 0 / 20%);\\n }\\n#spch.spch.s2tb-h {\\n background: rgba(255, 255, 255, 0);\\n opacity: 0;\\n visibility: hidden;\\n }\\n\\n@-webkit-keyframes fadeIn {\\n 0% {\\n opacity: 0;\\n }\\n\\n 100% {\\n opacity: 1;\\n }\\n}\\n\\n@keyframes fadeIn {\\n 0% {\\n opacity: 0;\\n }\\n\\n 100% {\\n opacity: 1;\\n }\\n}\\n\\n@-webkit-keyframes ripple {\\n 0% {\\n opacity: 1;\\n transform: scale(0.7);\\n }\\n\\n 100% {\\n opacity: 0;\\n transform: scale(1);\\n }\\n}\\n\\n@keyframes ripple {\\n 0% {\\n opacity: 1;\\n transform: scale(0.7);\\n }\\n\\n 100% {\\n opacity: 0;\\n transform: scale(1);\\n }\\n}\\n\\n@-webkit-keyframes speakingRipple1 {\\n 0%,\\n 100% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-1-202105260611.png\\");\\n }\\n\\n 25%,\\n 75% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-2-202105260611.png\\");\\n transform: scale(1.1);\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n\\n@keyframes speakingRipple1 {\\n 0%,\\n 100% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-1-202105260611.png\\");\\n }\\n\\n 25%,\\n 75% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-2-202105260611.png\\");\\n transform: scale(1.1);\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n\\n@-webkit-keyframes speakingRipple2 {\\n 0%,\\n 100% {\\n background-image: none;\\n }\\n\\n 25%,\\n 75% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple2-2-202105260611.png\\");\\n transform: scale(1.1);\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple2-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n\\n@keyframes speakingRipple2 {\\n 0%,\\n 100% {\\n background-image: none;\\n }\\n\\n 25%,\\n 75% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple2-2-202105260611.png\\");\\n transform: scale(1.1);\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple2-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n\\n@-webkit-keyframes speakingRipple3 {\\n 0%,\\n 25%,\\n 75%,\\n 100% {\\n background-image: none;\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple3-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n\\n@keyframes speakingRipple3 {\\n 0%,\\n 25%,\\n 75%,\\n 100% {\\n background-image: none;\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple3-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n", ""]);\n// Exports\n/* harmony default export */ __webpack_exports__["default"] = (___CSS_LOADER_EXPORT___);\n\n\n//# sourceURL=webpack://@vzmi/voicejs/./src/index.css?./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./node_modules/postcss-loader/dist/cjs.js')},"./node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js":/*!*****************************************************!*\ !*** ./node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js ***! \*****************************************************/function(module){eval('\n\n/*\n MIT License http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php\n Author Tobias Koppers @sokra\n*/\n// css base code, injected by the css-loader\n// eslint-disable-next-line func-names\nmodule.exports = function (cssWithMappingToString) {\n var list = []; // return the list of modules as css string\n\n list.toString = function toString() {\n return this.map(function (item) {\n var content = cssWithMappingToString(item);\n\n if (item[2]) {\n return "@media ".concat(item[2], " {").concat(content, "}");\n }\n\n return content;\n }).join("");\n }; // import a list of modules into the list\n // eslint-disable-next-line func-names\n\n\n list.i = function (modules, mediaQuery, dedupe) {\n if (typeof modules === "string") {\n // eslint-disable-next-line no-param-reassign\n modules = [[null, modules, ""]];\n }\n\n var alreadyImportedModules = {};\n\n if (dedupe) {\n for (var i = 0; i < this.length; i++) {\n // eslint-disable-next-line prefer-destructuring\n var id = this[i][0];\n\n if (id != null) {\n alreadyImportedModules[id] = true;\n }\n }\n }\n\n for (var _i = 0; _i < modules.length; _i++) {\n var item = [].concat(modules[_i]);\n\n if (dedupe && alreadyImportedModules[item[0]]) {\n // eslint-disable-next-line no-continue\n continue;\n }\n\n if (mediaQuery) {\n if (!item[2]) {\n item[2] = mediaQuery;\n } else {\n item[2] = "".concat(mediaQuery, " and ").concat(item[2]);\n }\n }\n\n list.push(item);\n }\n };\n\n return list;\n};\n\n//# sourceURL=webpack://@vzmi/voicejs/./node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js?')},"./src/index.css":/*!***********************!*\ !*** ./src/index.css ***! \***********************/function(module,__unused_webpack_exports,__webpack_require__){eval('var api = __webpack_require__(/*! !../node_modules/style-loader/dist/runtime/injectStylesIntoStyleTag.js */ "./node_modules/style-loader/dist/runtime/injectStylesIntoStyleTag.js");\n var content = __webpack_require__(/*! !!../node_modules/css-loader/dist/cjs.js!../node_modules/postcss-loader/dist/cjs.js!./index.css */ "./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./node_modules/postcss-loader/dist/cjs.js!./src/index.css");\n\n content = content.__esModule ? content.default : content;\n\n if (typeof content === \'string\') {\n content = [[module.id, content, \'\']];\n }\n\nvar options = {};\n\noptions.insert = "head";\noptions.singleton = false;\n\nvar update = api(content, options);\n\n\n\nmodule.exports = content.locals || {};\n\n//# sourceURL=webpack://@vzmi/voicejs/./src/index.css?')},"./node_modules/style-loader/dist/runtime/injectStylesIntoStyleTag.js":/*!****************************************************************************!*\ !*** ./node_modules/style-loader/dist/runtime/injectStylesIntoStyleTag.js ***! \****************************************************************************/function(module,__unused_webpack_exports,__webpack_require__){eval("\n\nvar isOldIE = function isOldIE() {\n var memo;\n return function memorize() {\n if (typeof memo === 'undefined') {\n // Test for IE <= 9 as proposed by Browserhacks\n // @see http://browserhacks.com/#hack-e71d8692f65334173fee715c222cb805\n // Tests for existence of standard globals is to allow style-loader\n // to operate correctly into non-standard environments\n // @see https://github.com/webpack-contrib/style-loader/issues/177\n memo = Boolean(window && document && document.all && !window.atob);\n }\n\n return memo;\n };\n}();\n\nvar getTarget = function getTarget() {\n var memo = {};\n return function memorize(target) {\n if (typeof memo[target] === 'undefined') {\n var styleTarget = document.querySelector(target); // Special case to return head of iframe instead of iframe itself\n\n if (window.HTMLIFrameElement && styleTarget instanceof window.HTMLIFrameElement) {\n try {\n // This will throw an exception if access to iframe is blocked\n // due to cross-origin restrictions\n styleTarget = styleTarget.contentDocument.head;\n } catch (e) {\n // istanbul ignore next\n styleTarget = null;\n }\n }\n\n memo[target] = styleTarget;\n }\n\n return memo[target];\n };\n}();\n\nvar stylesInDom = [];\n\nfunction getIndexByIdentifier(identifier) {\n var result = -1;\n\n for (var i = 0; i < stylesInDom.length; i++) {\n if (stylesInDom[i].identifier === identifier) {\n result = i;\n break;\n }\n }\n\n return result;\n}\n\nfunction modulesToDom(list, options) {\n var idCountMap = {};\n var identifiers = [];\n\n for (var i = 0; i < list.length; i++) {\n var item = list[i];\n var id = options.base ? item[0] + options.base : item[0];\n var count = idCountMap[id] || 0;\n var identifier = \"\".concat(id, \" \").concat(count);\n idCountMap[id] = count + 1;\n var index = getIndexByIdentifier(identifier);\n var obj = {\n css: item[1],\n media: item[2],\n sourceMap: item[3]\n };\n\n if (index !== -1) {\n stylesInDom[index].references++;\n stylesInDom[index].updater(obj);\n } else {\n stylesInDom.push({\n identifier: identifier,\n updater: addStyle(obj, options),\n references: 1\n });\n }\n\n identifiers.push(identifier);\n }\n\n return identifiers;\n}\n\nfunction insertStyleElement(options) {\n var style = document.createElement('style');\n var attributes = options.attributes || {};\n\n if (typeof attributes.nonce === 'undefined') {\n var nonce = true ? __webpack_require__.nc : 0;\n\n if (nonce) {\n attributes.nonce = nonce;\n }\n }\n\n Object.keys(attributes).forEach(function (key) {\n style.setAttribute(key, attributes[key]);\n });\n\n if (typeof options.insert === 'function') {\n options.insert(style);\n } else {\n var target = getTarget(options.insert || 'head');\n\n if (!target) {\n throw new Error(\"Couldn't find a style target. This probably means that the value for the 'insert' parameter is invalid.\");\n }\n\n target.appendChild(style);\n }\n\n return style;\n}\n\nfunction removeStyleElement(style) {\n // istanbul ignore if\n if (style.parentNode === null) {\n return false;\n }\n\n style.parentNode.removeChild(style);\n}\n/* istanbul ignore next */\n\n\nvar replaceText = function replaceText() {\n var textStore = [];\n return function replace(index, replacement) {\n textStore[index] = replacement;\n return textStore.filter(Boolean).join('\\n');\n };\n}();\n\nfunction applyToSingletonTag(style, index, remove, obj) {\n var css = remove ? '' : obj.media ? \"@media \".concat(obj.media, \" {\").concat(obj.css, \"}\") : obj.css; // For old IE\n\n /* istanbul ignore if */\n\n if (style.styleSheet) {\n style.styleSheet.cssText = replaceText(index, css);\n } else {\n var cssNode = document.createTextNode(css);\n var childNodes = style.childNodes;\n\n if (childNodes[index]) {\n style.removeChild(childNodes[index]);\n }\n\n if (childNodes.length) {\n style.insertBefore(cssNode, childNodes[index]);\n } else {\n style.appendChild(cssNode);\n }\n }\n}\n\nfunction applyToTag(style, options, obj) {\n var css = obj.css;\n var media = obj.media;\n var sourceMap = obj.sourceMap;\n\n if (media) {\n style.setAttribute('media', media);\n } else {\n style.removeAttribute('media');\n }\n\n if (sourceMap && typeof btoa !== 'undefined') {\n css += \"\\n/*# sourceMappingURL=data:application/json;base64,\".concat(btoa(unescape(encodeURIComponent(JSON.stringify(sourceMap)))), \" */\");\n } // For old IE\n\n /* istanbul ignore if */\n\n\n if (style.styleSheet) {\n style.styleSheet.cssText = css;\n } else {\n while (style.firstChild) {\n style.removeChild(style.firstChild);\n }\n\n style.appendChild(document.createTextNode(css));\n }\n}\n\nvar singleton = null;\nvar singletonCounter = 0;\n\nfunction addStyle(obj, options) {\n var style;\n var update;\n var remove;\n\n if (options.singleton) {\n var styleIndex = singletonCounter++;\n style = singleton || (singleton = insertStyleElement(options));\n update = applyToSingletonTag.bind(null, style, styleIndex, false);\n remove = applyToSingletonTag.bind(null, style, styleIndex, true);\n } else {\n style = insertStyleElement(options);\n update = applyToTag.bind(null, style, options);\n\n remove = function remove() {\n removeStyleElement(style);\n };\n }\n\n update(obj);\n return function updateStyle(newObj) {\n if (newObj) {\n if (newObj.css === obj.css && newObj.media === obj.media && newObj.sourceMap === obj.sourceMap) {\n return;\n }\n\n update(obj = newObj);\n } else {\n remove();\n }\n };\n}\n\nmodule.exports = function (list, options) {\n options = options || {}; // Force single-tag solution on IE6-9, which has a hard limit on the # of

  FAQs

  Mountain West Basketball: Championship Week Bracket -ennusteet? ›

  –The 2023 NCAA Men's Basketball Tournament bracket has been revealed, with four Mountain West teams headed to The Big Dance for the second-straight year.

  How many Mountain West teams made it to the NCAA tournament? ›

  –The 2023 NCAA Men's Basketball Tournament bracket has been revealed, with four Mountain West teams headed to The Big Dance for the second-straight year.

  What Mountain West teams are in the NCAA tournament 2023? ›

  Four teams from the Mountain West — San Diego State, Boise State, Utah State and Nevada — have all punched tickets to this year's NCAA Tournament! It marks the second consecutive year the conference put four teams into the tournament.

  How does the Mountain West tournament work? ›

  The Mountain West Conference Baseball Tournament is a six-team double-elimination tournament held annually at various location in the Mountain West Conference region. The winner receives an automatic bid to the NCAA Division I baseball tournament. The other teams have to hope for an at-large bid.

  What time is the Mountain West Championship Game 2023? ›

  The tourney tips off at 2:00 p.m. ET on Wednesday, March 8, with the championship game taking place on Saturday, March 11 at 6:00 p.m. The later-round games will be available to watch on CBS and CBS Sports Network.

  Which Mountain West teams will make the NCAA tournament? ›

  Another San Diego State victory means more money for Mountain West schools. With the Aztecs' upcoming showdown against Florida Atlantic – and appearances in the big dance from Boise State, Utah State and Nevada – teams from the league will play at least eight games in the 2023 NCAA Tournament.

  Has a Mountain West team ever won NCAA tournament? ›

  UNLV won the national title in 1990, beating Duke 103-73 in the title game.

  Who won the MWC basketball tournament 2023? ›

  With the win, San Diego State claims the Mountain West men's basketball tournament title and secures the conference's automatic bid to the NCAA tournament. This is San Diego State's seventh MW tournament title in school history, extending its own Mountain West record.

  How many teams are in the Mountain West basketball tournament? ›

  With four teams in the NCAA tournament in 2023, the Mountain West has 59 NCAA appearances in league history. Seven of the 11 MW teams have played in the NCAA tournament over the last eight seasons.

  Where is Mountain West tournament 2023? ›

  The 2023 Mountain West Men's Basketball Championship is scheduled for March 8-11 at the Thomas & Mack Center in Las Vegas. The men's first-round contests begin on Wednesday, March 8, and will be live streamed on the Mountain West Network and the MW App. Download the free Mountain West App on your phone, TV or tablet.

  How many teams are in the Mountain West? ›

  How many teams are in the Mountain West? There are 11 schools in the Mountain West Conference as full-time members.

  Who won the men's Mountain West Championship? ›

  This was the fourth time in the last five years the teams have played each other in the Mountain West championship game. Utah State won the 2019 and 2020 title games, and San Diego State went home with the 2021 trophy.

  Does the Mountain West have a conference championship? ›

  The Mountain West Conference Football Championship Game is an annual postseason college football game played to determine the champion of the Mountain West Conference (MW).

  How much are tickets to the Mountain West championship game? ›

  Single-session general admission tickets range from $25-50, and lower bowl reserved single-session tickets range between $60-75. Purchase tickets online here.

  Who is playing in the Mountain West Conference championship? ›

  WATCH LIVE:
  Mountain West Football Championship Game History
  YearMatchupSite (Host)
  2022Fresno State 28, Boise State 16Boise, Idaho (Boise State)
  2021Utah State 46, San Diego State 13Carson, California (San Diego State)
  2020San José State 34, Boise State 20Las Vegas, Nevada (San José State)
  7 more rows
  Sep 27, 2022

  How can I watch Mountain West tournament 2023? ›

  How to Watch 2023 Mountain West Conference Men's Basketball Championship Game When: Saturday, March 11 at 6 p.m. Et TV: CBS, Paramount+ Stream: Watch with a 5-Day Free Trial of Directv Stream. The 2023 Mountain West Conference Men's Basketball Championship game can also be streamed live via Paramount+ Premium.

  What seed is WVU in the NCAA Tournament? ›

  The Mountaineers are officially in the 2023 NCAA Tournament and are set for a tough first round matchup. Moments ago, it was revealed on CBS Sports that the West Virginia Mountaineers have earned the No. 9 seed in the South Region of the 2023 NCAA Tournament and will face No. 8 seed Maryland.

  Where will the nit be played in 2023? ›

  The 2023 National Invitation Tournament marked a new beginning for the event. The NIT, after a nation-wide bid process, selected Las Vegas to host the 2023 season's NIT semifinals and championship.

  Is Boise State going to the NCAA Tournament? ›

  Going Dancing: Boise State men's basketball set to participate in 2023 March Madness Tournament. The Boise State men's basketball is set to play in back-to-back NCAA Tournaments for just the second time in program history. The Broncos were placed as the No. 10 seed in the NCAA Tournament and will face No.

  What college sports team has the most championships? ›

  Yale football has one of the most impressive resumes in the sport, with two of the first three Heisman winners, 100 All-Americans, 28 Hall of Fame inductees, and 18 national championships recognized by the NCAA — the most all time.

  What college team has the most NCAA tournament wins? ›

  There have been 80 NCAA tournaments between 1939 and 2019. Kentucky has the most NCAA tournament appearances (58) and NCAA tournament wins (129).

  Who won the most NCAA tournament? ›

  Image of Who won the most NCAA tournament?
  The UConn Huskies men's basketball program is the intercollegiate men's basketball team of the University of Connecticut, in Storrs, Connecticut. They currently play in the Big East Conference and are coached by Dan Hurley.
  Wikipedia

  Who won the Division 3 men's basketball tournament? ›

  Barber finished 25 points and 10 rebounds as CNU won the game 74-72, capturing its first NCAA Division III championship in program history.

  Where is the 2023 WCC basketball tournament? ›

  The 2023 West Coast Conference men's basketball Tournament was the postseason men's basketball tournament for the West Coast Conference for the 2022–23 season. All tournament games were played at Orleans Arena in the Las Vegas-area community of Paradise, Nevada, from March 2–7, 2023.

  Where is the 2023 mens basketball championship? ›

  Who does Boise State play in the Mountain West tournament? ›

  The Boise State football team will open Mountain West play at San Diego State on Friday, Sept. 22, and close the regular season at home against Air Force as part of the 2023 Mountain West schedule which was released by the league on Thursday.

  What teams are in the Mountain West League? ›

  How many teams are in a d2 basketball tournament? ›

  The road to the DII Men's Elite Eight is a five-month journey that culminates with the DII men's basketball championship tournament. Sixty-four teams begin the battle every March, but only one comes out the victor.

  What are the dates for the Mountain West tournament? ›

  The Mountain West Conference Tournament will be held from Wednesday, March 8 to Saturday, March 11 at the Thomas & Mack Center in Las Vegas, Nevada. San Diego State is the No. 1 seed in the conference tournament. Seeds 6 through 11 will play in the first round, and seeds 1 through 5 receive a bye to the second round.

  Will Mountain West tournament be televised? ›

  Where To Watch & Listen. All first-round games will be broadcast on the Mountain West Network. Quarterfinal and semifinal matchups can be found on the CBS Sports Network with the title game airing on CBS.

  What basketball tournaments are in Las Vegas March 2023? ›

  The 2023 Pac-12 Men's Basketball Tournament, presented by New York Life, took place March 8-11, returning to T-Mobile Arena in Las Vegas. 2-seed Arizona topped 1-seed UCLA in championship game.

  Who owns the Mountain West? ›

  MountainWest Sports Network
  CountryUnited States
  HeadquartersColorado Springs, Colorado
  Ownership
  OwnerMountain West Conference NBCUniversal Television Group CBS Corporation
  History
  3 more rows

  How many Mountain West Championships has Boise State won? ›

  Champions
  Current Members
  SchoolLast MW TitleTotal # of MW Titles
  Nevada20194
  UNLV20084
  Boise State20223
  13 more rows

  How many states are in the Mountain West? ›

  The Mountain states are considered to include: Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Utah and Wyoming.

  What channel is Mountain West tournament on? ›

  Find out when your team plays on Day 2

  The first full day of Mountain West basketball tournament is underway with all games appearing on CBS Sports Network starting at noon pacific.

  Who won the Big East men's championship? ›

  A dynamite defense led the No. 6 Golden Eagles (28-6) over the No. 15 Xavier Musketeers (25-9) in front of a sellout crowd of 19,812 at Madison Square Garden on Saturday night.

  What channel is the Mountain West tournament on tonight? ›

  The 2023 Mountain West men's college basketball tournament wraps up today with the championship finale when nationally-ranked No. 20 ranked San Diego State takes on a red-hot Utah State Aggies team in the title game on Saturday, March 11 at 3 p.m. PT/6 p.m. ET (4 p.m. MST) with a live TV broadcast on CBS.

  Who won the Mountain West Championship Game today? ›

  San Diego State Aztecs

  San Diego State clinched the West Division championship outright with a conference record of 7–1 after beating Boise State on November 26. The Aztecs will be making their first conference championship game appearance since their victory in 2016.

  Why did BYU leave the Mountain West Conference? ›

  First off, BYU had never received the rights to rebroadcast its football and basketball games on BYUtv, something it had been promised in a handshake deal in 2004. Second, with its rival leaving for more money and more prestige in the Pac-12, BYU felt compelled to make a move to keep up.

  Where is the Mountain West championship located? ›

  It began in 2000 and has mostly been contested at the Thomas & Mack Center. In fact, the event has been held there each year except for a brief three-year stint in Denver. The San Diego State Aztecs have won the most conference tournaments with six league titles.

  How much is a seat at the national championship? ›

  The average price to attend the upcoming College Football Playoff National Championship is around $1425.00. The College Football Playoff National Championship will take place on January 8th, 2024 at TBD. This unique and exciting sporting event will take place at NRG Stadium at One Reliant Park, Houston, TX.

  How much are Players Championship tickets? ›

  The Players Championship Ticket Prices

  The average price for a pass to The Players Championship is $468.83. Fans are looking forward to The Players Championship - Week Badge on March 12th, 2024 at TBD. Fans wanting to be in attendance can browse through the 0 tickets currently listed on TicketSmarter.

  Where is the Big West Tournament? ›

  Is Mountain West Power 5? ›

  The Power Five conferences make up five of the ten conferences in FBS; the other FBS conferences are informally known as the Group of Five—the AAC, Mountain West, Conference USA, Mid-American Conference (MAC), and the Sun Belt Conference.

  What is a mid major basketball team? ›

  Mid-major is a term used in American college sports at the NCAA Division I level, particularly men's basketball, to refer to athletic conferences that are not among the ACC, AAC, Big East, Big 10, Big 12, Pac-12, and SEC, which are alternatively referred to as "high majors".

  What time is the 2023 Mountain West Championship Game? ›

  The tourney tips off at 2:00 p.m. ET on Wednesday, March 8, with the championship game taking place on Saturday, March 11 at 6:00 p.m. The later-round games will be available to watch on CBS and CBS Sports Network.

  How many teams go to the Mountain West tournament? ›

  2 seed has won the tournament eight times, the most of any seed. The lowest seed to win the tournament was Colorado State as a No. 6 seed in 2003.
  ...
  Mountain West Conference men's basketball tournament
  SportCollege basketball
  ConferenceMountain West Conference
  Number of teams11
  FormatSingle-elimination tournament
  13 more rows

  What time is the Mountain West championship 2023? ›

  2023 Mountain West Men's Basketball Championship
  Wednesday, March 8
  TV: Follow Live Stats MWN Postgame Show HighlightsRecap Box Score Postgame Press Conference Utah State Quotes Boise State Quotes Postgame Notes
  Saturday, March 11
  Championship Game: 3 p.m. PT #1 San Diego State 62, #3 Utah State 57
  22 more rows
  Dec 20, 2022

  How many at large teams make NCAA tournament? ›

  The tournament teams include champions from 32 Division I conferences and 36 teams which are awarded at-large berths. These "at-large" teams are chosen by an NCAA selection committee, then announced in a nationally televised event dubbed Selection Sunday.

  How many Big West teams are in March Madness? ›

  Contested every year since 1976, the 2023 Big West Men's Basketball Championship, presented by the Hawaiian Islands will see 10 squads converge on the court at The Dollar Loan Center in Henderson, Nev., to vie for the title.

  How many Mountain West teams are there? ›

  How many teams are in the Mountain West? There are 11 schools in the Mountain West Conference as full-time members.

  How much money does a team get for making the NCAA Tournament? ›

  If a team makes it to the final, they can make as many as five units. According to Sportico, a unit was worth $337,141 in 2021. In 2022, $169.4 million was paid out from the performance fund. For the bigger conferences, this payout is a bonus.

  How do they decide which teams get an at-large bid? ›

  After the Paid Bids are distributed, the two highest scoring bid eligible teams in each level, across different divisions, will receive an AT-LARGE bid. The two highest scoring bid eligible National Champions in each level will receive a PAID bid.

  What conference has the most teams in the NCAA Tournament? ›

  Link Copied! The SEC and Big Ten received the most overall bids to the 2023 NCAA Tournament. The SEC and Big East have the most teams still left in this year's tournament.

  Who won Big West tournament? ›

  -- No. 2 seed UC Santa Barbara outlasted No. 4 seed Cal State Fullerton 72-62 in the 2023 Big West Championship title game to win its second title in three seasons and fifth overall at The Dollar Loan Center. The Gauchos had previously won the title in 2002, 2010, 2011 and 2021.

  Where is the Big West Championship in 2023? ›

  Titan Track Complex | Fullerton, Calif. Cal State Fullerton is set to host the 2023 Big West Track & Field Championships as the nine eligible men's programs and 10 eligible women's teams desend on Titan Track Complex for two weekends of competition.

  Where is the Big West tournament? ›

  Videos

  1. Lobos ready to tipoff Mountain West Tournament
  (KOAT)
  2. Boise State prepares to defend Mountain West throne
  (KTVB)
  3. SDSU heads to Las Vegas for Mountain West basketball tournament
  (CBS 8 San Diego)
  4. Boise State women's basketball celebrates Mountain West title
  (Idaho Statesman)
  5. Schueler’s MW Men’s Basketball Midseason Awards 2023
  (MountainWestConf)
  6. 2022-23 Men's College Basketbal Mountain West Season Conference Predictions
  (Slasher U)

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Jonah Leffler

  Last Updated: 10/24/2023

  Views: 5275

  Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

  Reviews: 88% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Jonah Leffler

  Birthday: 1997-10-27

  Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

  Phone: +2611128251586

  Job: Mining Supervisor

  Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

  Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.